fbpx

Sociale zekerheid

Advocatenkantoor Hoogendoorn behandelt ook zaken op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht.


U kunt bij ons dan ook terecht met al uw vragen.

IN NEDERLAND KENT MEN EEN SOCIAAL ZEKERHEIDSSTELSEL

Sociaal zekerheidsrecht, dat onderdeel uitmaakt van het bestuursrecht, is het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben.


Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het sociaal zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Er wordt hierbij een onderscheid tussen sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.


SOCIALE VOORZIENINGEN

Uitingen van sociale voorzieningen zijn een uitkering, een product (bijvoorbeeld een medisch hulpmiddel) of een dienst (zoals verzorging). De sociale verzekeringen bestaan daarnaast uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen.


Volksverzekeringen worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies en belastingen. Iedereen die loonbelasting moet betalen, betaalt hieraan mee. Onder volksverzekeringen vallen o.a. de Zorgverzekeringswet, de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw). De werknemersverzekering wordt betaald via premies door werknemers en werkgevers en verzekert werknemers (mensen in loondienst) tegen inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Werknemersverzekeringen zijn vastgelegd in de Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Advocatenkantoor Hoogendoorn behandelt ook zaken op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht. U kunt bij ons dan ook terecht met al uw vragen onder meer over uitkeringen op grond van de:


• Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
• Algemene Ouderdomswet (AOW)
• Algemene nabestaanden wet (Anw)
• Ziektewet (ZW)
• Werkloosheidswet (WW)
• Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
• Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
• Toeslagenwet (TW)
• Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
• Participatiewet (bijstandsuitkering)
• Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

OVERZICHT SPECIALISATIES

We hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Naar overige specialisaties
list-icon-01

Aansprakelijkheidsrecht

Hebt u een geschil omdat onduidelijk is wie verantwoordelijk voor de geleden schade?

Naar aansprakelijkheidsrecht


list-icon-01

Strafrecht

Wordt u er van verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd en wilt u op deskundige manier worden bijgestaan?

Naar strafrecht

WE HEBBEN EEN RUIME ERVARING EN
KUNNEN U OP VERSCHILLENDE TERREINEN BIJSTAND VERLENEN.
WITL U WETEN WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN?


Contact Contactformulier

NUTTIGE EN RELEVANTE INFORMATIE

  • de Rechtspraak
  • Raad van State
  • Het Juridisch Loket
  • Nederlandse orde van advocaten
  • de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten
  • VNJA
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41