fbpx

PRIVACYVERKLARING ADVOCATENKANTOOR HOOGENDOORN

Advocatenkantoor Hoogendoorn zit in Amsterdam aan de Weteringschans 120 (1017 XT). Ook staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 73708410.


Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 geldt. Vanwege het werk dat we doen, gebruiken we soms ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.


We informeren u graag zo compleet mogelijk over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring staat daarom onder meer welke persoonsgegevens we verzamelen, met welk doel we dat doen en hoe we ze beschermen. Ook vindt u hierin welke beveiligingsmaatregelen we troffen. En wat uw rechten zijn rondom uw persoonsgegevens.


Door gebruik te maken van de website gaan we er (ook) vanuit dat u bekend bent met én akkoord gaat met deze privacyverklaring.


U kunt onze privacyverklaring in PDF-bestand downloaden, klik hiervoor op de afbeelding.


PDF Privacyverklaring Advocatenkantoor Hoogendoorn

HOE GAAN WE OM MET UW GEGEVENS: PRIVACYVERKLARING


Advocatenkantoor Hoogendoorn zit in Amsterdam aan de Weteringschans 120 (1017 XT). Ook staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 73708410.

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 geldt. Vanwege het werk dat we doen, gebruiken we soms ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

We informeren u graag zo compleet mogelijk over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring staat daarom onder meer welke persoonsgegevens we verzamelen, met welk doel we dat doen en hoe we ze beschermen. Ook vindt u hierin welke beveiligingsmaatregelen we troffen. En wat uw rechten zijn rondom uw persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van de website gaan we er (ook) vanuit dat u bekend bent met én akkoord gaat met deze privacyverklaring. Wilt u protesteren tegen het bewaren van uw persoonsgegevens? Kijk dan verder in het hoofdstuk over uw rechten.

1. Contactgegevens van partij die uw gegevens gebruikt (verwerkingsverantwoordelijke)
Advocatenkantoor Hoogendoorn is degene die uw gegevens gebruikt. Volgens artikel 4 lid 7 van de AVG heet dit: de verwerkingsverantwoordelijke. We hebben geen privacymedewerker. Neem over kwesties waar privacy speelt, contact met ons op per post, telefoon of e-mail via:

Advocatenkantoor Hoogendoorn
Postbus 15502
1001 NA Amsterdam
Tel: + 31 (0)20 623 4111
Fax: + 31 (0)20 626 5941
E-mail: privacy@advocatenkantoorhoogendoorn.nl

2. Doel en uitgangspunt (grondslag)
Advocatenkantoor Hoogendoorn bewaart persoonsgegevens van zijn (mogelijke) cliënten en contacten, als u gebruikmaakt van ons online contactformulier en onze gewone diensten. We bewaren die gegevens ook als u ze zelf aan ons geeft. Dat geldt ook als we (eventueel) een contract sluiten én ons werk voor u mogelijk willen maken. Daarnaast gebruiken we de gegevens om (uw) betalingen te verwerken en onze plichten te doen. Verder informeren we u via uw contactgegevens over de vooruitgang in uw zaak en over veranderingen in onze diensten en producten. Via uw e-mailadres houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen bepaalde rechtsgebieden. Verder controleren we via uw persoonsgegevens hoe betrouwbaar de informatie is die u ons stuurt en voorkomen we er fraude mee. Ook checken we hiermee of u geen belangen hebt die tegenover elkaar staan.

De achtergrond van hoe we met uw gegevens omgaan, vindt u terug in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a, b, c en f, van de AVG.

Onze website en hulp draaien niet om het verzamelen van gegevens over webbezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet zien of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden u als ouder dan ook aan op te letten bij wat uw kind online doen. Zo voorkomt u dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder uw toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzamelden over een 16-minner, neem dan contact met ons op via privacy@advocatenkantoorhoogendoorn.nl. Dan verwijderen we deze informatie.

3. Persoonsgegevens
Artikel 4 van de AVG, aanhef en onder a, omschrijft het begrip ‘persoonsgegevens’ een beetje ingewikkeld. Er staat hierover dat dit ‘alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.‘

In begrijpelijke taal staat hier dat het gaat om informatie over mensen die bekend zijn of te herkennen zijn. Bijvoorbeeld door een naam, een ID-nummer of de plek waar ze zijn. Of door kenmerken die te maken hebben met onder meer hun lichaam(sdelen), DNA, geest, levensstijl, cultuur (zoals geloof) of de groep waar ze bij horen. Als we die gegevens bewaren, dan hebben we die van uzelf of van anderen. Zoals de politie, het openbaar ministerie, het UWV, de belastingdienst of de Raad voor Rechtsbijstand. Ze kunnen ook komen van de Kamer van Koophandel, het Juridisch Loket, een (hoge) rechtbank of een partij met wie u een rechtszaak hebt. Ook kunnen we de informatie hebben gekregen via openbare bronnen. Denk aan internet en sociale media.

Hieronder treft u de persoonsgegevens aan die we mogelijk van u bewaren. Welke we precies gebruiken? Dat hangt af van de diensten die u wilt of krijgt. Deze persoonsgegevens zetten we niet altijd in, maar alleen als dit meehelpt aan de reden waarvoor we ze gebruiken.

Algemene persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die we eventueel van u gebruiken:

• voor- en achternaam
• adresgegevens
• (mobiel) telefoonnummer
• e-mailadres
• IP-adres (digitale adres van uw computer)
• geboortedatum
• geboorteplaats
• geslacht
• (IBAN-)bankrekeningnummer
• andere persoonsgegevens die u zelf geeft, bijvoorbeeld door via de website een nieuwe zaak te melden, via brieven of aan de telefoon

Bijzondere persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere persoonsgegevens die we eventueel bewaren:

• ras
• Burgerservicenummer (BSN)
• lid van een vakbond
• strafblad (strafrechtelijk verleden)
• (persoonlijke) geldzaken
• medische gegevens
• gegevens (van de wet) over uw (rechts)zaak

4. Periode waarin we persoonsgegevens bewaren (bewaartermijn)
Advocatenkantoor Hoogendoorn bewaart persoonsgegevens niet langer dan beslist nodig is. De Nederlandse Orde van Advocaten zegt dat we mappen van uw rechtszaak (zaaksdossiers) met persoonsgegevens volgens de regels vijf jaren moeten bewaren nadat we een zaak sloten.

Om ons klantsysteem bij te houden bewaren we gegevens eventueel langer. Het gaat dan om naam, adres, telefoonnummer en e-mail. Dit komt bijvoorbeeld voor als wij meer zaken tegelijk van u behandelen.

5. Delen van persoonsgegevens & de (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens
Advocatenkantoor Hoogendoorn deelt de gebruikte persoonsgegevens normaal niet met anderen. En zeker niet buiten de EU. Soms is het delen met anderen nodig voor ons werk voor u. Bijvoorbeeld als een andere advocaat het van ons overneemt. Of als we uw gegevens geven aan de Raad voor Rechtsbijstand, een partij die een overheidstaak heeft (bestuursorgaan), een rechter of aan of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit geldt ook als we uw gegevens geven aan een partij met wie u een rechtszaak hebt.

Advocatenkantoor Hoogendoorn maakt verder geen gebruik van een andere partij. Als dit in de toekomst verandert, dan maken wij voor de bescherming van de persoonsgegevens in een contract (verwerkersovereenkomst) afspraken over beveiliging hiervan.

6. Beveiligingsmaatregelen
Advocatenkantoor Hoogendoorn bewaakt de privacy van (mogelijke) cliënten. Wij vinden de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens dan ook heel belangrijk. Om die reden zorgen we voor gepaste beveiliging wat betreft techniek en wat betreft hoe we ons werk organiseren. Daarbij houden we rekening met de stand van de techniek. Ook stemmen we die beveiliging wat betreft sterkte af op het risico dat er ontstaat als er iets misgaat met uw gegevens.

Dit houdt onder meer in dat we post alleen ontvangen via de postbus (postbus 15502, 1001 NA Amsterdam). Ook bewaren we bijvoorbeeld uw persoonsgegevens alleen op ons kantoor in Amsterdam. En wij bewaren ze in een goed afgesloten ruimte; een ruimte waar alleen medewerkers van Advocatenkantoor Hoogendoorn bij kunnen.

Werken we overdag aan uw rechtszaak en dossier? Dan laten we uw gegevens niet achter zonder dat er iemand bij is. Digitale gegevens en apparaten waarop we uw gegevens zetten (denk bijvoorbeeld aan harde schijf of usb-stick) beveiligen we daarnaast met een uniek wachtwoord. Verder mogen alleen medewerkers van Advocatenkantoor Hoogendoorn gegevens van uw rechtszaak en persoonsgegevens bekijken. Op alle gegevens die we van u krijgen, zit sowieso beroepsgeheim. We delen deze informatie dus op geen enkele manier met anderen.

7. Uw rechten
Recht om toestemming in te trekken

Gaf u Advocatenkantoor Hoogendoorn toestemming om persoonsgegevens te gebruiken? Dan mag u die toestemming altijd weer intrekken.

Recht om gegevens te bekijken en te veranderen (inzage en correctie)

U mag altijd vragen om de persoonsgegevens te bekijken die we over u verzamelden. U mag ook de persoonsgegevens die Advocatenkantoor Hoogendoorn bijvoorbeeld bewaart, door ons laten veranderen.

Recht om vergeten te worden (vergetelheid)

U mag Advocatenkantoor Hoogendoorn vragen alle gegevens te verwijderen die we over u verzamelden. Normaal gesproken moeten we dit doen. Soms kan een andere reden (eventueel op basis van de wet) belangrijker zijn dan het recht dat u hebt om uw gegevens te laten verwijderen. Wij beoordelen zelf of dit bij uw vraag speelt.

Recht om een klacht te sturen

Leverde u een klacht in bij Advocatenkantoor Hoogendoorn? En konden we die samen niet oplossen? Dan mag u een klacht inleveren bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: de AP). U mag deze klacht in het Nederlands of in het Engels sturen.

Lever uw klacht in via het formulier op de website van de AP:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient. Of stuur hem op papier naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Vermeld in uw brief altijd alle onderstaande punten:

• Over welke persoonsgegevens gaat het?
• Over welke organisatie gaat het?
• Had u al contact hierover met die organisatie?
• Hoe reageerde de organisatie op uw klacht?
• Gaat (het negatieve gevolg van) het gebruik van uw persoonsgegevens nog door?
• Wat wilt u met de klacht bereiken?
• Uw naam, adres en telefoonnummer

Als u moeite hebt met lezen of schrijven, neem dan contact op met een medewerker van de AP via 088 - 1805 250. Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt inleveren bij de AP? Bel de organisatie dan eerst via het gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.

8. Beslissingen die geautomatiseerd worden genomen (geautomatiseerde besluitvorming)
Advocatenkantoor Hoogendoorn neemt geen besluiten via geautomatiseerde techniek over zaken die (grote) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Denk aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

9. (Veranderen) privacyverklaring
Deze privacy statement geldt voor alle persoonsgegevens die Advocatenkantoor Hoogendoorn verwerkt.

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die Advocatenkantoor Hoogendoorn gebruikt. Advocatenkantoor Hoogendoorn mag daarnaast de privacyverklaring op elk gewenst moment veranderen, ook zonder dat we u daarover informeren. Veranderen we de verklaring, dan melden we dit alleen op de website van ons kantoor. Aan de versiedatum van deze privacyverklaring ziet u wanneer dit voor het laatst gebeurde. De versiedatum van deze verklaring is 27 februari 2019.

SPECIALISTENVERENIGINGEN

We zijn lid van de volgende specialistenverenigingen: NOvA, VA&R, VPR en DRLA.

Meer informatie
list-icon-01

Algemene informatie over ons kantoor

Advocatenkantoor Hoogendoorn is een laagdrempelig en eigentijds kantoor. Wij onderscheiden ons door een directe en persoonlijke aanpak.

Algemene Voorwaarden
Cookiebeleid

list-icon-01

Rechtsgebieden

We hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Naar overzicht rechtsgebieden

WE ZIJN ONDERNEMEND, INITIATIEFRIJK EN ALTIJD OP
ZOEK NAAR WEGEN OM ONZE KENNIS UIT TE BREIDEN


Contact Contactformulier

NUTTIGE EN RELEVANTE INFORMATIE

  • de Rechtspraak
  • Raad van State
  • Het Juridisch Loket
  • Nederlandse orde van advocaten
  • de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten
  • VNJA
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41