fbpx

Last onder dwangsom vanuit de gemeente

Last onder dwangsom van de gemeente aanvechten met bestuursrecht advocaat

Heeft u een last onder dwangsom ontvangen van de gemeente, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn.


Wij tekenen namens u bezwaar aan met als doel het verlagen of kwijtschelden van de dwangsom.

Gemeentelijke last onder dwangsom

Het kan zijn dat u vanuit de gemeente een last onder dwangsom heeft gekregen. Een last onder dwangsom of kortweg “dwangsom” is een middel dat de gemeente kan inzetten om een bepaalde overtreding te beëindigen. Het uiteindelijke doel is om de rechtmatige situatie te herstellen (de herstelverplichting). De dwangsom geeft aan welke overtreding wordt begaan en binnen welk tijdsbestek dit verholpen moet zijn. Wordt er aan de voorwaarden van de last onder dwangsom voldaan, dan wordt deze opgeheven en is er dus niets aan de hand. Voldoet u echter niet aan de herstelverplichting, dan treedt de dwangsom in werking en zult u het gestelde boetebedrag per tijdseenheid (per dag, week, maand etc.) dienen te betalen.

Situaties waarbij een dwangsom vanuit de gemeente kan worden opgelegd

Enkele veelvoorkomende situaties waarbij er vanuit de gemeente een dwangsom kan worden opgelegd zijn:

  1. Gemeentelijke dwangsom - illegale huisvesting: Wanneer de wettelijke regels omtrent de verhuur van woningen en kamers niet wordt nageleefd. Denk hier bijvoorbeeld aan het verhuren van een woning waar geen huisvestingsvergunning voor is afgegeven.
  2. Gemeentelijke dwangsom - bouwen zonder vergunning: Uitbouwen van een woning of het plaatsen van een tuinhuis waar geen bouwvergunning voor is verstrekt.
  3. Gemeentelijke dwangsom - geluidsoverlast: Wanneer de gemeente klachten krijgt over geluidsoverlast kan een dwangsom worden opgelegd met als doel het verminderen van deze overlast. Geluidsoverlast kent vele vormen zoals overlast van horecazaken, buren, verkeer of werkzaamheden.
  4. -Gemeentelijke dwangsom - slopen zonder vergunning: Wanneer er meer dan 10m3 aan sloopafval vrijkomt is het noodzakelijk dit te melden bij de gemeente. Slopen zonder toestemming kan resulteren in een gemeentelijke dwangsom.
  5. Gemeentelijke dwangsom - het niet naleven van sluitingstijden: Als u een horecazaak of andere onderneming met vastgestelde sluitingstijden uitbaat dient u zich hieraan te houden. Ditzelfde geldt voor terrasmeubilair dat enkel op bepaalde tijden buiten mag staan. Wanneer de gemeente constateert dat de (sluitings)tijden niet worden gerespecteerd, kunnen zij een dwangsom opleggen om dit te stoppen.
  6. Gemeentelijke dwangsom - hinder op de openbare weg creëren: Denk hierbij aan overhangende struiken, het beschadigen van de openbare weg of het verstoppen van de openbare waterafvoer.

Bezwaar tegen dwangsom gemeente met Advocatenkantoor Hoogendoorn

Heeft u een dwangsom van de gemeente opgelegd gekregen maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn. Wij helpen u binnen de wettelijk gestelde termijnen met de bezwaarprocedure om hiermee de dwangsom nietig te laten verklaren (de dwangsom komt te vervallen).  
 
 

Bezwaarprocedure gemeentelijke dwangsom

De bezwaarprocedure voor de gemeentelijke dwangsom is als volgt:
1. Melding last onder dwangsom
Vanuit de gemeente ontvangt u een schriftelijke (informele) melding dat zij voornemens zijn een dwangsom op te leggen. In deze melding staat aangegeven welke overtreding u volgens de gemeente begaat. Ook geven zij hierin aan dat de situatie beëindigd zal moeten worden omdat er anders een dwangsom opgelegd zal worden.
2. Zienswijze indienen
Bent u het niet eens met deze melding van de gemeente, dan is het gelukkig mogelijk om uw reactie te geven op de situatie. Dit wordt de zienswijze genoemd. Advocatenkantoor Hoogendoorn stelt de zienswijze voor u op binnen de gestelde reactietermijn (meestal 2 tot 4 weken).
3. Reactie van de gemeente
Wanneer de gemeente het eens is met uw zienswijze kan het voorkomen dat de dwangsom wordt verlaagd of geheel komt te vervallen. De dwangsom wordt echter formeel (doorgevoerd) wanneer de zienswijze niet wordt geaccepteerd door de gemeente. U krijgt een officiële brief met daarin de mededeling om de illegale situatie te stoppen op laste van de dwangsom.
4. Bezwaarschrift gemeente
Vooralsnog niet eens met deze beslissing? Laat Advocatenkantoor Hoogendoorn dan officieel bezwaar aantekenen binnen de gestelde periode van zes weken. In het bezwaarschrift aan de gemeente zullen wij uitleggen waarom (en op welke wettelijke basis) u het niet eens bent met de beslissing. Dit bezwaarschrift dienen wij voor u in via DigiD of via aangetekende brief.

LET OP! De betalingsverplichting van de dwangsom blijft in stand en wordt niet opgeschort wanneer er bezwaar wordt aangetekend. Wordt de last onder dwangsom aan de hand van het bezwaar alsnog kwijtgescholden, dan krijgt u het betaalde dwangsombedrag terug inclusief de wettelijke rente.
5. Advies bezwaarschriftcommissie
Het bezwaar zal voorkomen bij de bezwaarschriftcommissie. Dit is een commissie van advocaten en juristen welke de gemeente adviseert over een passende reactie op uw bezwaar. Tijdens een officiële zitting zal uw bezwaar worden besproken en vervolgens wordt er een zwaarwegend advies uitgebracht aan de gemeente.
6. Beslissing op bezwaar van gemeente
Via een officiële brief zult u de reactie op uw bezwaar ontvangen. Het kan zijn dat de dwangsom komt te vervallen of dat deze in stand blijft. Het is mogelijk om in beroep te gaan bij de rechter wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. Advocatenkantoor Hoogendoorn zal samen met u bepalen wat hierin de beste vervolgstap is.

Bestuursrecht advocaat voor last onder dwangsom gemeente

Heeft u vanuit de gemeente een (informele) melding gekregen van de last onder dwangsom en bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met de bestuursrecht advocaat van Advocatenkantoor Hoogendoorn zodat wij binnen de gestelde termijn van 2 tot 4 weken een passende zienswijze kunnen indienen. Ook voor het vervolgproces bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen al het contact met de gemeente met als doel het verlagen of kwijtschelden van de dwangsom.

Neem direct contact op om uw last onder dwangsom van de gemeente aan te vechten

Vul het onderstaande contactformulier in of bel ons direct via: +31 (0)20 6 23 41 11


Contact per e-mail of telefoon?
e-mailtelefoon


Indien gewenst, wanneer kunnen wij u het beste terugbellen?
voorkeur mailenochtend 9.00 - 12.00middag 13.00 - 17.00avond 19.00 - 21.00


Door een vinkje te plaatsen gaat u akkoord dat wij uw gegevens opslaan en verwerken. Meer informatie hierover vind u in onze privacyverklaring. Zonder akkoord kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.