fbpx

Last onder bestuursdwang SZW

Last onder bestuursdwang vanuit de SZW aanvechten met bestuursrecht advocaat

Heeft u een last onder bestuursdwang ontvangen van de Inspectie SZW, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn.


Wij tekenen namens u bezwaar aan met als doel het verlagen of kwijtschelden van de SZW bestuursdwang.

Last onder bestuursdwang Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

De last onder bestuursdwang van de Inspectie SZW is, net als de last onder dwangsom, een dwangmaatregel dat de Inspectie SZW kan inzetten om overtredingen te beëindigen. Het ministerie SZW omschrijft de last onder bestuursdwang als volgt: “Bij een last onder bestuursdwang wordt een overtreding van de wet opgeheven, doordat de overheid hier zelf actie op neemt. Bijvoorbeeld wanneer er in opdracht van de overheid een (wettelijk verplichte) meting wordt gedaan naar de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de lucht. De kosten van deze meting worden verhaald op de werkgever”.

Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

De Inspectie SZW is de toezichthouder vanuit de overheid op het gebied van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het toezicht is voornamelijk gericht op de correcte naleving van de wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden, het socialezekerheidsstelsel, de arbeidsmarkt in zijn geheel en de arbeidsomgeving. Tevens dient de Inspectie SZW als onderzoeksinstantie voor de werking van het sociale stelsel. Zo bekijken ze niet alleen de effecten van huidige wet- en regelgeving, maar onderzoeken ze ook actief de ontwikkelingen van nieuwe regelgeving ontwikkeld door het ministerie van SZW.

Last onder bestuursdwang (LOB) uitgelegd

Met andere woorden:

  • De last onder bestuursdwang stelt de Inspectie SZQ in staat om de overtreder het bevel te geven de overtreding te herstellen of om wettelijk verplichte werkzaamheden uit te voeren.
  • Wanneer de overtreder niet aan dit verzoek voldoet, stelt de LOB de SZW in staat om de (herstel)werkzaamheden zelf uit te voeren en de gemaakte kosten te verhalen op de overtreder.

Toepasbaarheid last onder bestuursdwang

De last onder bestuursdwang kan door de SZW worden toegepast bij overtreding van de volgende wetten en regels:
- Arbeidsomstandighedenwet (alle artikelen van het Arbeidsomstandighedenbesluit waar een boete voor kan worden opgelegd en de artikelen genoemd in artikel 28b) Arbeidsomstandighedenwet)
- Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)
- Wet Minimumloon (WML)

Bezwaar tegen last onder bestuursdwang Inspectie SZW met Advocatenkantoor Hoogendoorn

Heeft u een bestuursdwang van de SZW opgelegd gekregen, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn. Onze bestuursrechtadvocaat helpt u binnen de wettelijke gestelde termijnen met de bezwaarprocedure om hiermee de bestuursdwang nietig te laten verklaren (ervoor zorgen dat deze komt te vervallen).
 
 

Bezwaarprocedure last onder bestuursdwang SZW

De bezwaarprocedure voor bestuursdwang van de SZW is als volgt:
1. Constatering overtreding
Wanneer een inspecteur van de SZW een overtreding constateert, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. In deze melding staat aangegeven welke overtreding u volgens de SZW begaat. Ook vermelden zij hierin de deadline voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden (de begunstigingstermijn). Als uit een daaropvolgende inspectie blijkt dat u nog steeds in overtreding bent, zal een vooraankondiging van een last onder bestuursdwang worden afgegeven door de SZW.
2. Zienswijze last onder bestuursdwang indienen
Bent u het niet eens met de beslissing van de SZW, dan is het gelukkig mogelijk om uw reactie te geven op de situatie. Dit wordt de zienswijze genoemd. De vooraankondiging van de bestuursdwang vermeldt meestal de termijn waarbinnen u uw reactie kunt opsturen. De bestuursrechtadvocaat van Advocatenkantoor Hoogendoorn neemt op dit punt de communicatie van u over met de Inspectie SZW. Wij stellen een goed onderbouwde zienswijze op met als doel het nietig laten verklaren van de bestuursdwang.
3. Reactie van de Inspectie SZW
Wanneer de SZW het eens is met uw zienswijze kan het voorkomen dat de bestuursdwang wordt verlaagd of geheel komt te vervallen. De bestuursdwang wordt echter formeel (doorgevoerd) wanneer de zienswijze niet wordt geaccepteerd door de SZW. U krijgt een officiële brief met daarin de mededeling om de overtreding te stoppen en de herstelwerkzaamheden uit te voeren voor een bepaald tijdstip (de begunstigingstermijn). De herstelmaatregelen staan duidelijk vermeld in deze brief. Ook wordt hierin vermeld dat u aansprakelijk bent voor de kosten die ontstaan wanneer herstelwerkzaamheden door derden uitgevoerd moeten worden.
4. Bezwaar maken
Vooralsnog niet eens met deze beslissing? Laat Advocatenkantoor Hoogendoorn dan officieel bezwaar aantekenen binnen de gestelde periode van 6 weken. Het aantekenen van bezwaar bij een last onder bestuursdwang van de SZW bestaat uit twee onderdelen.
  1. Het bezwaarschrift. In het bezwaarschrift zullen wij uitleggen waarom (en op welke legale basis) u het niet eens bent met de beslissing. Doel van het bezwaar is het nietig laten verklaren van de SZW-bestuursdwang. Op basis van dit bezwaar zal de SZW bepalen of de bestuursdwang nietig wordt verklaard, het bedrag van de bestuursdwang wordt verminderd of dat de deze in zijn volledigheid moet worden uitgevoerd.
  2. Voorlopige voorziening aanvragen. Het indienen van bezwaar betekent helaas niet dat de begunstigingstermijn wordt uitgesteld. U zult nog steeds aan de herstelverplichtingen moeten voldoen, ondanks dat u bezwaar aantekent. Om te voorkomen dat u of de SZW-herstelwerkzaamheden moeten uitvoeren terwijl het bezwaar nog loopt, is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de bestuursrechter. Het doel is om hiermee de herstelverplichtingen op te schorten tot de uitkomsten van het bezwaar bekend zijn.
5. In beroep bij de bestuursrechter
Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard (de door SZW opgelegde bestuursdwang blijft in stand) en u bent het hier niet mee eens, dan zullen wij in overleg bepalen of het zinvol is om de zaak te laten voorkomen bij de bestuursrechter. Wij zullen beroep voor u aantekenen en de zaak grondig voorbereiden.
6. Hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? Dan kunnen wij de laatste gerechtelijke stap in werking laten treden: in hoger beroep gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Wederom zal dit in overleg worden besloten. De slagingskans is de belangrijkste factor voor het aantekenen van beroep bij het College van Beroep.

Last onder bestuursdwang SZW aanvechten met bestuursrechtadvocaat Amsterdam

Neem direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn wanneer u een incorrecte melding van een last onder bestuursdwang van de SZW heeft ontvangen. Dit stelt onze bestuursrechtadvocaat in staat om binnen de gestelde termijn van twee tot vier weken een passende zienswijze in te dienen. Ook voor het vervolgproces bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen al het contact met de Inspectie SZW met als doel het nietig laten verklaren van de last onder bestuursdwang.

Neem direct contact op om uw last onder bestuursdwang van de SZW aan te vechten

Vul het onderstaande contactformulier in of bel ons direct via: +31 (0)20 6 23 41 11


Contact per e-mail of telefoon?
e-mailtelefoon


Indien gewenst, wanneer kunnen wij u het beste terugbellen?
voorkeur mailenochtend 9.00 - 12.00middag 13.00 - 17.00avond 19.00 - 21.00


Door een vinkje te plaatsen gaat u akkoord dat wij uw gegevens opslaan en verwerken. Meer informatie hierover vind u in onze privacyverklaring. Zonder akkoord kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.