fbpx

Last onder bestuursdwang gemeente

Last onder bestuursdwang vanuit de gemeente aanvechten met bestuursrecht advocaat

Heeft u een last onder bestuursdwang ontvangen van de gemeente, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn.


Wij tekenen namens u bezwaar aan met als doel het verlagen of kwijtschelden van de gemeentelijke bestuursdwang.

Gemeentelijke last onder bestuursdwang

De last onder bestuursdwang is, net als de last onder dwangsom, een handhavingsmethode die de gemeente (burgemeester en wethouders) kunnen inzetten om overtredingen te beëindigen. De inspectie leefomgeving en transport omschrijft de methode als volgt: “De last onder bestuursdwang (LOB) is een herstelsanctie. Met een last onder bestuursdwang kan de inspecteur de gevolgen van een begane overtreding ongedaan maken, op kosten van degene aan wie de last gericht is, voor zover dat in de praktijk mogelijk is. Zo kan de inspectie de vereiste handelingen alsnog zelf (laten) verrichten als een bedrijf de verplichting iets te doen of iets na te laten niet is nagekomen”.

Last onder bestuursdwang uitgelegd

Met andere woorden:

  • De last onder bestuursdwang stelt de gemeente in staat om de overtreder het bevel te geven de overtreding te herstellen.
  • Wanneer de overtreder niet aan dit verzoek voldoet, stelt de LOB de gemeente in staat om de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren en de gemaakte kosten te verhalen op de overtreder.

Voorbeeld last onder bestuursdwang

Een goed voorbeeld is iemand die een tuinhuisje heeft geplaatst zonder de benodigde bouwvergunning. Met de last onder bestuursdwang kan de gemeente de eigenaar (overtreder) van het tuinhuisje de opdracht geven deze te verwijderen binnen een vastgestelde periode (de herstelverplichting). Geeft de overtreder geen gehoor aan deze herstelverplichting, dan stelt de LOB de gemeente in staat om het tuinhuisje zelf te verwijderen en deze kosten te verhalen op de overtreder.

Bezwaar tegen last onder bestuursdwang gemeente met Advocatenkantoor Hoogendoorn

Heeft u een bestuursdwang van de gemeente opgelegd gekregen, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn. Onze bestuursrechtadvocaat helpt u binnen de wettelijk gestelde termijnen met de bezwaarprocedure om hiermee de bestuursdwang nietig te laten verklaren (ervoor zorgen dat deze komt te vervallen).
 
 

Bezwaarprocedure last onder bestuursdwang gemeente

De bezwaarprocedure voor bestuursdwang van de gemeente is als volgt:
1. Constatering overtreding
Wanneer een toezichthouder van de gemeente een overtreding constateert, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. In deze melding staat aangegeven welke overtreding u volgens de gemeente begaat. Ook vermelden zij hierin de deadline voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden (het begunstigingstermijn). Als uit een daaropvolgende inspectie blijkt dat u nog steeds in overtreding bent, zal een vooraankondiging van een last onder bestuursdwang worden afgegeven door de gemeente.
2. Zienswijze last onder bestuursdwang indienen
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan is het gelukkig mogelijk om uw reactie te geven op de situatie. Dit wordt de zienswijze genoemd. De vooraankondiging van de bestuursdwang vermeld meestal de termijn waarbinnen u uw reactie kunt opsturen. De bestuursrechtadvocaat van Advocatenkantoor Hoogendoorn neemt op dit punt de communicatie van u over en stelt de zienswijze voor u op binnen de reactietermijn (meestal twee tot vier weken).
3. Reactie van de gemeente
Wanneer de gemeente het eens is met uw zienswijze kan het voorkomen dat de bestuursdwang wordt verlaagd of geheel komt te vervallen. De bestuursdwang wordt echter formeel (doorgevoerd) wanneer de zienswijze niet wordt geaccepteerd door de gemeente. U krijgt een officiële brief met daarin de mededeling om de overtreding te stoppen en de herstelwerkzaamheden uit te voeren voor een bepaald tijdstip (de begunstigingstermijn). De herstelmaatregelen staan duidelijk vermeld in deze brief. Ook wordt hierin vermeld dat u aansprakelijk bent voor de kosten die ontstaan wanneer herstelwerkzaamheden door derden uitgevoerd moeten worden.
4. Bezwaar maken
Vooralsnog niet eens met deze beslissing? Laat Advocatenkantoor Hoogendoorn dan officieel bezwaar aantekenen binnen de gestelde periode van 6 weken. Het aantekenen van bezwaar bij een last onder bestuursdwang bestaat uit twee onderdelen.

  1. Het bezwaarschrift. In het bezwaarschrift aan de gemeente zullen wij uitleggen waarom (en op welke legale basis) u het niet eens bent met de beslissing. Doel van het bezwaar is het nietig laten verklaren van de gemeentelijke bestuursdwang.
  2. Voorlopige voorziening aanvragen. Het indienen van bezwaar betekent helaas niet dat het begunstigingstermijn wordt uitgesteld. U zult nog steeds aan de herstelverplichtingen moeten voldoen, ondanks dat u bezwaar aantekent. Om te voorkomen dat u of de gemeente herstelwerkzaamheden moet uitvoeren terwijl het bezwaar nog loopt, is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de bestuursrechter. Het doel is om hiermee de herstelverplichtingen op te schorten tot de uitkomsten van het bezwaar bekend zijn.
5. Advies bezwaarschriftcommissie
Het bezwaar zal voorkomen bij de bezwaarschriftcommissie. Dit is een commissie van advocaten en juristen welke de gemeente adviseert over een passende reactie op uw bezwaar. Tijdens een officiële zitting zal uw bezwaar worden besproken en vervolgens wordt er een zwaarwegend advies uitgebracht aan de gemeente.
6. Beslissing op bezwaar van gemeente
Via een officiële brief zult u de reactie op uw bezwaar ontvangen. Het kan zijn dat de last onder bestuursdwang komt te vervallen of dat deze in stand blijft. Het is mogelijk om in beroep te gaan bij de rechter wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. Advocatenkantoor Hoogendoorn zal samen met u bepalen wat hierin de beste vervolgstap is.

Advocaat bestuursrecht voor last onder bestuursdwang

Heeft u vanuit de gemeente een (informele) melding gekregen van de last onder bestuursdwang en vindt u deze niet correct? Neem dan tijdig contact op met de bestuursrecht advocaat van Advocatenkantoor Hoogendoorn, zodat wij binnen de gestelde termijn van twee tot vier weken een passende zienswijze kunnen indienen. Ook voor het vervolgproces bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen al het contact met de gemeente met als doel het verlagen of kwijtschelden van de bestuursdwang.

Neem direct contact op om uw last onder bestuursdwang van de gemeente aan te vechten

Vul het onderstaande contactformulier in of bel ons direct via: +31 (0)20 6 23 41 11


Contact per e-mail of telefoon?
e-mailtelefoon


Indien gewenst, wanneer kunnen wij u het beste terugbellen?
voorkeur mailenochtend 9.00 - 12.00middag 13.00 - 17.00avond 19.00 - 21.00


Door een vinkje te plaatsen gaat u akkoord dat wij uw gegevens opslaan en verwerken. Meer informatie hierover vind u in onze privacyverklaring. Zonder akkoord kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.