fbpx

Last onder bestuursdwang ACM

Last onder bestuursdwang vanuit de ACM aanvechten met bestuursrecht advocaat

Heeft u een last onder bestuursdwang ontvangen van de ACM, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn.


Wij tekenen namens u bezwaar aan met als doel het verlagen of kwijtschelden van de bestuursdwang.

Last onder bestuursdwang Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De last onder bestuursdwang van de ACM is, net als de last onder dwangsom, een handhavingsmethode die de ACM kan inzetten om overtredingen te beëindigen. De Algemene wet bestuursrecht omschrijft de last onder bestuursdwang als “een herstelsanctie, inhoudende
a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding; en
b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd”.

Wat is de ACM?

De ACM, oftewel Autoriteit Consument en Markt, is een zelfstandig bestuursorgaan en hoort bij de Rijksoverheid, maar maakt geen deel uit van een ministerie. Wanneer de ACM besluiten wil voorbereiden en bekendmaken, houdt het zich aan de regels uit de Algemene wet bestuursrecht. Dit bestuursorgaan heeft daarmee de mogelijkheid om naar aanleiding van tips onderzoek te doen. Dit kan bestaan uit het meenemen van gegevens, plaatsen betreden, inlichtingen vragen en inzage vorderen. De ACM focust zich op het consumentenrecht en de eerlijke concurrentie binnen de telecommunicatie, vervoer, post, zorg en energiebranche. Toezicht is noodzakelijk aangezien concurrentie geen vanzelfsprekendheid is binnen deze branches. De ACM houdt hiermee toezicht op de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van deze belangrijke diensten. De Autoriteit Consument en Markt heeft daarnaast de mogelijkheid publiekelijk te waarschuwen voor bedrijven die de consumentenregels overtreden.

Last onder bestuursdwang (LOB) uitgelegd

Met andere woorden:

  • De last onder bestuursdwang stelt de ACM in staat om de overtreder het bevel te geven de overtreding te herstellen.
  • Wanneer de overtreder niet aan dit verzoek voldoet, stelt de LOB de ACM in staat om de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren en de gemaakte kosten te verhalen op de overtreder.

Voorbeeld last onder bestuursdwang ACM

Een mooi voorbeeld is een huurbemiddelaar (de overtreder) die verhuurders vertegenwoordigt, maar ook onterechte bemiddelingskosten bij huurders in rekening brengt (de overtreding). De ACM kan de huurbemiddelaar vervolgens een last onder bestuursdwang opleggen. Met deze LOB kan de ACM de bemiddelaar verplichten tot het terugbetalen van onterecht geïnde bemiddelingskosten (de herstelsanctie) binnen een vastgesteld termijn (de begunstigingstermijn). Geeft de overtreder geen gehoor aan deze herstelverplichting, dan stelt de LOB de ACM in staat om gedupeerde huurders de bemiddelingskosten terug te betalen en deze kosten te verhalen op de overtreder.

Bezwaar tegen last onder bestuursdwang ACM met Advocatenkantoor Hoogendoorn

Heeft u een bestuursdwang van de ACM opgelegd gekregen maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn. Onze bestuursrechtadvocaat helpt u binnen de wettelijk gestelde termijnen met de bezwaarprocedure om hiermee de bestuursdwang nietig te laten verklaren (ervoor zorgen dat deze komt te vervallen).
 
 

Bezwaarprocedure last onder bestuursdwang ACM

De bezwaarprocedure voor bestuursdwang van de ACM is als volgt:
1. Constatering overtreding
Wanneer een toezichthouder van de ACM een overtreding constateert, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. In deze melding staat aangegeven welke overtreding u volgens de ACM begaat. Ook vermelden zij hierin de deadline voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden (de begunstigingstermijn). Als uit een daaropvolgende inspectie blijkt dat u nog steeds in overtreding bent, zal een vooraankondiging van een last onder bestuursdwang worden afgegeven door de ACM.
2. Zienswijze last onder bestuursdwang indienen
Bent u het niet eens met de beslissing van de ACM, dan is het gelukkig mogelijk om uw reactie te geven op de situatie. Dit wordt de zienswijze genoemd. De vooraankondiging van de bestuursdwang vermeldt meestal de termijn waarbinnen u uw reactie kunt opsturen. De bestuursrechtadvocaat van Advocatenkantoor Hoogendoorn neemt op dit punt de communicatie van u over met de directie van de juridische zaken (JS) van de ACM. Wij stellen een goed onderbouwde zienswijze op met als doel het nietig laten verklaren van de bestuursdwang.
3. Reactie van de ACM
Wanneer de ACM het eens is met uw zienswijze kan het voorkomen dat de bestuursdwang wordt verlaagd of geheel komt te vervallen. De bestuursdwang wordt echter formeel (doorgevoerd) wanneer de zienswijze niet wordt geaccepteerd door de ACM. U krijgt een officiële brief met daarin de mededeling om de overtreding te stoppen en de herstelwerkzaamheden uit te voeren voor een bepaald tijdstip (de begunstigingstermijn). De herstelmaatregelen staan duidelijk vermeld in deze brief. Ook wordt hierin vermeld dat u aansprakelijk bent voor de kosten die ontstaan wanneer herstelwerkzaamheden door derden uitgevoerd moeten worden.
4. Bezwaar maken
Vooralsnog niet eens met deze beslissing? Laat Advocatenkantoor Hoogendoorn dan officieel bezwaar aantekenen binnen de gestelde periode van 6 weken. Het aantekenen van bezwaar bij een last onder bestuursdwang van de ACM bestaat uit twee onderdelen.

  1. Het bezwaarschrift. In het bezwaarschrift zullen wij uitleggen waarom (en op welke legale basis) u het niet eens bent met de beslissing. Doel van het bezwaar is het nietig laten verklaren van de ACM-bestuursdwang. Dit bezwaarschrift zal door de JZ worden beoordeeld. Indien noodzakelijk zullen wij uw zaak verdedigen tijdens een daarvoor bestemde hoorzitting. Op basis van dit bezwaar zal de ACM bepalen of de bestuursdwang nietig wordt verklaard, het bedrag van de bestuursdwang wordt verminderd of dat deze in zijn volledigheid moet worden uitgevoerd.
  2. Voorlopige voorziening aanvragen. Het indienen van bezwaar betekent helaas niet dat de begunstigingstermijn wordt uitgesteld. U zult nog steeds aan de herstelverplichtingen moeten voldoen, ondanks dat u bezwaar aantekent. Om te voorkomen dat u of de ACM-herstelwerkzaamheden moeten uitvoeren terwijl het bezwaar nog loopt, is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de bestuursrechter. Het doel is om hiermee de herstelverplichtingen op te schorten tot de uitkomsten van het bezwaar bekend zijn.
5. In beroep bij de bestuursrechter
Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard (de last onder bestuursdwang blijft overeind) en u bent het hier niet mee eens, dan zullen wij in overleg bepalen of het zinvol is om de zaak te laten voorkomen bij de bestuursrechter in Rotterdam. Wij zullen beroep voor u aantekenen en de zaak grondig voorbereiden.
6. Hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Het is mogelijk om de laatste gerechtelijke stap in werking te laten treden wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de bestuursrechter: in hoger beroep gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Wederom zal dit in overleg worden besloten. De slagingskans is de belangrijkste factor voor het aantekenen van beroep bij het College van Beroep.

Bestuursrechtadvocaat voor last onder bestuursdwang ACM

Bent u het niet eens met de (informele) melding van de last onder bestuursdwang die u van de ACM hebt gekregen? Neem dan spoedig contact op met de bestuursrecht advocaat van Advocatenkantoor Hoogendoorn, zodat wij binnen de gestelde termijn van twee tot vier weken een passende zienswijze kunnen indienen. Ook voor het vervolgproces bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen al het contact met de JZ en de ACM met als doel het nietig laten verklaren van de last onder bestuursdwang.

Neem direct contact op om uw last onder bestuursdwang van de ACM aan te vechten

Vul het onderstaande contactformulier in of bel ons direct via: +31 (0)20 6 23 41 11


Contact per e-mail of telefoon?
e-mailtelefoon


Indien gewenst, wanneer kunnen wij u het beste terugbellen?
voorkeur mailenochtend 9.00 - 12.00middag 13.00 - 17.00avond 19.00 - 21.00


Door een vinkje te plaatsen gaat u akkoord dat wij uw gegevens opslaan en verwerken. Meer informatie hierover vind u in onze privacyverklaring. Zonder akkoord kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.