fbpx

Last onder bestuursdwang

Last onder bestuursdwang aanvechten met gespecialiseerde bestuursrecht advocaat

Heeft u een last onder bestuursdwang ontvangen, maar is deze volgens u ongegrond? Neem dan direct contact op met Advocatenkantoor Hoogendoorn.


Wij tekenen namens u bezwaar aan met als doel het verlagen of kwijtschelden van de last onder bestuursdwang.

Wat is een last onder bestuursdwang (LOB)?

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid omschrijft de last onder bestuursdwang als volgt:


“Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

  • een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  • de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.”


In andere woorden

De last onder bestuursdwang stelt overheidsinstanties in staat om de overtreder het bevel te geven de overtreding te herstellen.

Wanneer de overtreder niet aan dit verzoek voldoet, stelt de LOB de instantie in staat om de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren en de gemaakte kosten te verhalen op de overtreder.


Vecht uw last onder bestuursdwang aan met Advocatenkantoor Hoogendoorn

Advocatenkantoor Hoogendoorn heeft vele jaren ervaring met het bestuursrecht en het aanvechten van een last onder bestuursdwang in het bijzonder. U kunt daarom bij onze bestuursrechtadvocaten terecht voor het aanvechten van de last onder bestuursdwang van onder andere de navolgende overheidsinstanties:
Gemeenten, ACM, SZW, AP, NZa, AFM, NVWA, CBG, Ksa, DNB en VWS. Onderstaand vind u meer informatie over de last onder bestuursdwang van de gemeente, ACM en SZW:

Last onder bestuursdwang gemeente
De last onder bestuursdwang is, net als de last onder dwangsom, een handhavingsmethode die de gemeente (burgemeester en wethouders) kunnen inzetten om overtredingen te beëindigen. De inspectie leefomgeving en transport omschrijftde methode als volgt: “De last onder bestuursdwang (LOB) is een herstelsanctie. Met een last onder bestuursdwang kan de inspecteur de gevolgen van een begane overtreding ongedaan maken, op kosten van degene aan wie de last gericht is, voor zover dat in de praktijk mogelijk is. Zo kan de inspectie de vereiste handelingen alsnog zelf (laten) verrichten als een bedrijf de verplichting iets te doen of iets na te laten niet is nagekomen”.

Heeft u een last onder bestuursdwang vanuit de gemeente gekregen? Laat Advocatenkantoor Hoogendoorn dan direct bezwaar voor u aantekenen.
Last onder bestuursdwang Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Last onder bestuursdwang Autoriteit Consument en Markt (ACM) De last onder bestuursdwang van de ACM is, net als de last onder dwangsom, een handhavingsmethode die de ACM kan inzetten om overtredingen te beëindigen. De Algemeen wet bestuursrecht omschrijft de last onder bestuursdwang als “een herstelsanctie, inhoudende
  • a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding; en
  • b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd”.


Benieuwd naar het bezwaarproces of wilt u meer weten over de last onder bestuursdwang van de ACM? Lees dan verder. Liever direct overgaan tot actie? Kom in contact met de gespecialiseerde bestuursrecht advocaat van Advocatenkantoor Hoogendoorn. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u gericht helpen met de gehele juridische bezwaarprocedure.
Last onder bestuursdwang Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
De last onder bestuursdwang van de Inspectie SZW is, net als de last onder dwangsom, een dwangmaatregel dat de Inspectie SZW kan inzetten om overtredingen te beëindigen. Het ministerie SZW omschrijft de last onder bestuursdwang als volgt: “Bij een last onder bestuursdwang wordt een overtreding van de wet opgeheven, doordat de overheid hier zelf actie op neemt. Bijvoorbeeld wanneer er in opdracht van de overheid een (wettelijk verplichte) meting wordt gedaan naar de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de lucht. De kosten van deze meting worden verhaald op de werkgever”.

De last onder bestuursdwang kan door de SZW worden toegepast bij overtreding van de volgende wetten en regels:
  • Arbeidsomstandighedenwet (alle artikelen van het Arbeidsomstandighedenbesluit waar een boete voor kan worden opgelegd en de artikelen genoemd in artikel 28b)
  • Arbeidsomstandighedenwet)
  • Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)
  • Wet Minimumloon (WML)


  • Heeft u (ten onrechte) een last onder bestuursdwang van de Inspectie SZW gekregen? Laat de gespecialiseerde bestuursrecht advocaat van Advocatenkantoor Hoogendoorn u dan direct helpen. Samen doorlopen wij de gehele bezwaarprocedure met als doel het verlagen of kwijtschelden van de last onder bestuursdwang.

Neem direct contact op en vecht uw last onder bestuursdwang aan met Advocatenkantoor Hoogendoorn


Contact per e-mail of telefoon?
e-mailtelefoon


Indien gewenst, wanneer kunnen wij u het beste terugbellen?
voorkeur mailenochtend 9.00 - 12.00middag 13.00 - 17.00avond 19.00 - 21.00


Door een vinkje te plaatsen gaat u akkoord dat wij uw gegevens opslaan en verwerken. Meer informatie hierover vind u in onze privacyverklaring. Zonder akkoord kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.


Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41