fbpx

WANNEER HEEFT U RECHT OP GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND?

Zoekt u een advocaat voor (dreigende) problemen in Nederland, maar kunt u die advocaat niet betalen? Misschien hebt u hiervoor recht op geld van de overheid! Dit heet ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’ of een ‘toevoeging’. Als u voldoet aan alle voorwaarden, krijgt u een deel van de kosten van uw advocaat betaald. In Nederland beslist de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) of u deze vorm van hulp krijgt.


U kunt onze brochure gesubsidieerde rechtsbijstand 2020 in PDF-bestand downloaden, klik hiervoor op de afbeelding.


PDF Gesubsidieerde Rechtsbijstand Amsterdam


GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND


1. Voorwaarden
Niet iedereen kan geld krijgen; de Raad geeft dat alleen als u het echt nodig hebt. Daarom kijkt zij eerst waarom u hulp aanvraagt. Daarna kijkt de Raad naar hoeveel loon of uitkering (inkomen) u krijgt. En hoeveel geld en bezit u hebt (vermogen). Hieronder leest u er meer over.

Een goede reden

U vraagt niet zomaar geld voor een advocaat. Daarom kijkt de Raad naar de reden(en) dat u dit doet. En naar om hoeveel geld de rechtszaak draait: het financieel belang. Hiermee bedoelen we dus niet de advocaatkosten, maar wat er voor u te winnen valt. Het hangt af van de soort rechtsbijstand die u aanvraagt hoe hoog dit financieel belang moet zijn voor de Raad.

• gewone gesubsidieerde rechtsbijstand: als u € 500 of meer hebt te winnen
• licht advies: als u € 250 of meer hebt te winnen
• In cassatie (hogere rechter vragen of eerdere rechter de wet goed uitlegde): als u minstens € 1.000 hebt te winnen

Inkomen en vermogen

De Raad kijkt daarnaast naar uw loon en uitkering (inkomen) en uw bezit (vermogen).

Vraagt u om geld voor een advocaat, terwijl u samenwoont, getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt? Dan telt de Raad het inkomen en vermogen van uw partner mee. Is uw inkomen te hoog? Of hebt u te veel bezit (zoals spaargeld)? Dan krijgt u geen geld voor een advocaat.

Let op: de Raad kijkt naar uw inkomen en bezit van twee jaar vóór het lopende jaar. Dit heet het peiljaar. In 2020 is het peiljaar dus 2018. De bedragen van het peiljaar verzamelt de Raad bij de Belastingdienst.

Loon/uitkering (inkomen)

U krijgt alleen geld voor een advocaat als u:

• alleen bent én minder dan € 27.900 loon of uitkering hebt (verzamelinkomen)
• minder dan € 39.400 loon of uitkering hebt (verzamelinkomen) én getrouwd bent, samenwoont of eenoudergezin bent met een kind onder de 18

Bezit (vermogen)

U hebt daarnaast alleen recht op geld als uw bezit in box 3 meer is dan het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. Dit heet het heffingsvrije vermogen. Ook dit bedrag geldt weer over het peiljaar, dus twee jaar geleden. Het heffingsvrije vermogen was in peiljaar 2018 € 30.000.
2. Uitgaan van hoe uw geldzaken er nú voor staan?
Zakte uw inkomen de afgelopen twee jaar met 15% of meer? Vraag dan de Raad om te kijken naar dit jaar in plaats van naar twee jaar geleden. Dit heet peiljaarverlegging.

Let op: dit kan pas nadat de Raad u afwees op basis van het peiljaar van twee jaar geleden. Daarna vraagt u binnen zes weken om peiljaarverlegging. Het is dus best een heel gedoe.
3. Kosten? Vindt de Raad dat alle genoemde voorwaarden voor u gelden? Dan krijgt u een deel van de kosten van de advocaat betaald. Soms vindt de Raad dat u zelf ook een deel moet betalen. Dit heet de eigen bijdrage. Hoe hoog dat deel voor u is? Dat beslist diezelfde Raad.

Wanneer betaalt u zelf niets bij (geen eigen bijdrage)?

In een aantal gevallen vindt de Raad dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Bijvoorbeeld:

• als u slachtoffer bent van ernstig geweld of van een misdrijf dat te maken heeft met seks
• als u een nabestaande bent van een slachtoffer dat door een misdrijf overleed
• als de rechtbank beslist dat u als verdachte een advocaat krijgt
• als uw advocaat een verklaring geeft van het Openbaar Ministerie waaruit blijkt dat u zichzelf (enorm sterk) verdedigde (noodweer/noodweerexces)
• als u asielzoeker bent

Wanneer betaalt u zelf wel iets bij (eigen bijdrage)?

Gelden de hierboven genoemde uitzondering niet voor u? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog? Dat hangt af van twee dingen. Allereerst de soort rechtszaak waar u geld voor aanvraagt (zie hierna). Daarnaast van hoeveel loon, uitkering (inkomen) en bezit u hebt. Bedenk daarbij: hoe meer inkomen u hebt, hoe meer uw eigen bijdrage is.

Wat betaalt u bij gewone rechtszaken bij?

AlleenstaandNormen 2020Getrouwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Wat betaalt u bij (eigen bijdrage)Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.800€ 203 t/m € 27.500
€ 20.501 - € 21.600€ 373€ 27.501 - € 28.500
20.501 - € 21.600€ 533€ 28.501 - € 29.800
€ 21.601 - € 23.500€ 694€ 29.801 - € 33.300
€ 23.501 - € 27.900€ 853€ 33.301 - € 39.400
Boven de € 27.900 U krijgt geen geld voor een advocaat Boven de € 38.600

Wat betaalt u bij in het personen- en familierecht?

AlleenstaandNormen 2020Getrouwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Wat betaalt u bij (eigen bijdrage)Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.800€ 353 t/m € 27.500
€ 19.801 - € 20.500€ 427€ 27.501 - € 28.500
€ 20.501 - € 21.600€ 587€ 28.501 - € 29.800
€ 21.601 - € 23.500€ 747€ 29.801 - € 33.300
€ 23.501 - € 27.900€ 881€ 32.301 - € 39.400
Boven de € 27.900 U krijgt geen geld voor een advocaat Boven de € 39.400

Voor licht advies gelden onderstaande spelregels.

Wat betaalt u bij licht advies bij (gewoon)?

Alleenstaand Wat moet u bijbetalen (eigen bijdrage)Getrouwd, samenwonend of eenoudergezin
€ 20.500 en lager€ 80 € 28.500 en lager
Tussen € 20.501 en ten hoogste € 27.900€ 134€ 28.501 - € 39.400
Boven de € 27.900U krijgt geen geld voor een advocaatBoven de € 39.400

Wat betaalt u bij licht advies binnen het personen- en familierecht bij?

Alleenstaand Eigen bijdrageGetrouwd, samenwonend of eenoudergezin
€ 20.500 en lager€ 112 € 28.500 en lager
Tussen € 20.501 en ten hoogste € 27.900€ 147€ 28.501 - € 39.400
Boven de € 27.900U krijgt geen geld voor een advocaatBoven de € 39.400

Verdere kosten

Naast wat u bijbetaalt (eigen bijdrage) krijgt u misschien ook andere kosten. Zoals kosten voor de deurwaarder en voor de rechter (griffierecht). Of u nog andere kosten moet betalen, hangt onder meer af van het type zaak. Wij vertellen u hier graag meer over.
4. Minder bijbetalen (korting eigen bijdrage)?
Soms hoeft u zelf minder bij te betalen. In veel gevallen kunt u een korting van € 55 op uw eigen bijdrage krijgen. Wanneer dit speelt? Als u eerst contact opneemt met het Juridisch Loket. Een jurist van het Juridisch Loket beoordeelt dan gratis uw zaak.

Vindt deze jurist dat u een advocaat nodig hebt? Dan krijgt u een verwijsbrief. Dit heet een diagnosedocument. In deze brief staat waarom de jurist vindt dat u een advocaat nodig hebt. Met deze brief krijgt u de korting op de eigen bijdrage.

Let op: een doorverwijzing van het Juridisch Loket geeft u geen garantie op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat bepaalt de Raad immers (zie pagina 1). En u krijgt geen korting bij licht advies; uw eigen bijdrage is hiervoor namelijk al lager.

In deze gevallen krijgt u vanzelf korting

Soms is contact met het Juridisch Loket niet nodig. U krijgt automatisch € 55 korting op uw eigen bijdrage bij de volgende situaties:

• strafzaak
• asielzaak
• bestuurlijke boete (sanctie)
• bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld als u bijna niet kunt lopen)
5. Betalen op basis van resultaat (resultaatbeoordeling)
Soms krijgt u eerst voorlopige gesubsidieerde rechtsbijstand. Na afloop van de rechtszaak hoort u dan pas of u uiteindelijk wel of niet terecht gesubsidieerde rechtsbijstand kreeg. Dit heet een resultaatbeoordeling.

De Raad vindt dat gesubsidieerde rechtsbijstand altijd gekoppeld moet zijn aan het resultaat: de uitkomst van de rechtszaak. Heel af en toe wijkt de Raad hiervan af. Bijvoorbeeld bij:

• een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven
• asiel- en vreemdelingenzaken
• licht advies (behalve als dit advies verandert in gewone gesubsidieerde rechtsbijstand)
• als u het weer goedmaakt bij een echtscheiding of verbroken samenwoning

Dus de Raad beslist bij burgerzaken (civiel recht) en bij zaken van de overheid (bestuursrecht) bijna altijd op basis van de uitkomst. Bij strafzaken en asiel- en vreemdelingenzaken niet.

Wat telt als resultaat? Wat is de grens (en het gevolg van die grens)?

De Raad kijkt bij resultaat naar het geld dat uit de rechtszaak komt. De reden waarom u geld krijgt of een rechtszaak had? Dat maakt niet uit. Ook niet of u het geld nog niet hebt gekregen. U hebt er dan namelijk wel recht op; dat heet een vordering. De Raad kijkt ook niet waar het geld naartoe gaat.

Er zijn situaties dat u alsnog alle kosten van de advocaat zelf moet betalen. Waar dat van afhangt? Van de hoogte van het bedrag dat u uit de rechtszaak krijgt. Hier geldt namelijk een grens; dit heet de resultaatgrens. U betaalt zelf alle kosten als de opbrengst van de rechtszaak even hoog of hoger is dan die grens. Deze grens ligt op de helft van het heffingsvrij vermogen dat voor u geldt. In 2020 is het heffingsvrij vermogen € 30.864 per volwassene. De resultaatgrens, dus de helft van dit bedrag, is dus € 15.422,99.

Resultaat

Als resultaat van de zaak telt de Raad onder meer mee:

• loon over een periode in het verleden
• uitkering voor misgelopen loon (loondervingsuitkering)
• ontslagvergoeding
• schadevergoeding/smartengeld
• geld dat u kreeg nadat iemand weigerde te betalen (dwangsom)
• een betaling van/vordering op uw partner die te veel kreeg bij een echtscheiding (overbedeling)
• opbrengst van uw verkochte huis, van tijdens of na een echtscheiding
• spaargeld van de minderjarige kinderen bij echtscheiding

Krijgt u spullen (roerende zaken) of bezit dat niet is te verplaatsen (onroerende zaken)? Bijvoorbeeld: auto, caravan, meubels, sieraden, antiek, huis, grond, pand enzovoort? Dit telt de Raad niet mee bij het resultaat.

Voorbeelden

a) Iemand is alleenstaand, krijgt ontslag en vraagt gesubsidieerde rechtsbijstand aan voor een rechtszaak. De rechter beslist in de zaak dat de persoon € 30.000 bruto (netto € 17.400) krijgt als vergoeding om het contract met de werkgever te stoppen. De grens die de Raad in 2020 dan stelt aan het resultaat (de resultaatbeoordeling)? is namelijk € 15.422,99. Daarom trekt de Raad hier de gesubsidieerde rechtsbijstand in die deze persoon al kreeg.

b) Een alleenstaande kreeg recht op een dwangsom van € 1.000 per dag. De dwangsom die de alleenstaande uiteindelijk krijgt is € 16.000. Ook hier is het resultaat hoger dan de helft van het heffingsvrije vermogen. Daarom trekt de Raad de eerder gesubsidieerde rechtsbijstand in die de persoon al kreeg.

Wat als de Raad de gesubsidieerde rechtsbijstand intrekt?

Krijgt u uit een rechtszaak dus meer dan € 15.422,99? Dan zegt de Raad dat u toch geen recht had op gesubsidieerde rechtsbijstand. U moet dan alsnog alle kosten van de advocaat zelf betalen.
6. Een verwijsbrief (diagnosedocument) aanvragen?
Vraag een verwijsbrief/diagnosedocument aan bij het Juridisch Loket. Doe dat per telefoon of tijdens het inloopspreekuur.

Het Juridisch Loket belt u via 0900-8020 (€ 0,25 p/min), op maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 18.00 uur.

Het Juridische Loket vindt u ook op 30 plekken verspreid over het hele land. De inloopspreekuren en bezoekadressen treft u via https://www.juridischloket.nl/contact/. U kunt met deze loketten geen afspraak maken. Belt u of bezoekt u het inloopspreekuur? En blijkt dat het loket meer tijdig nodig heeft om te bekijken of u een diagnosedocument nodig hebt? Dan maakt het loket zelf een afspraak met u, eventueel buiten de tijden van het inloopspreekuur.
7. Moet ik de aanvraag zelf naar de Raad opsturen?
Uw advocaat stelt samen met u de aanvraag op. De advocaat vraagt daarna namens u bij de Raad om gesubsidieerde rechtsbijstand. U kunt dit dus niet zelf aanvragen.

Let op: om de aanvraag namens u op te kunnen sturen, heeft de advocaat een aantal dingen van u nodig. Zoals een kopie van een identificatiebewijs (ook van uw eventuele partner) en eventuele papieren over de (dreigende) problemen die u hebt.

Nog vragen?
Wilt u weten of er voor u nog andere kosten zijn naast de eigen bijdrage? Of hebt u andere vragen? Bel of mail via info@advocatenkantoorhoogendoorn.nl of +31 (0)20 623 41 11 (op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur).

SPECIALISTENVERENIGINGEN

We zijn lid van de volgende specialistenverenigingen: NOvA, VA&R, VPR en DRLA.

Meer informatie
list-icon-01

Algemene informatie over ons kantoor

Advocatenkantoor Hoogendoorn is een laagdrempelig en eigentijds kantoor. Wij onderscheiden ons door een directe en persoonlijke aanpak.

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Cookiebeleid

list-icon-01

Rechtsgebieden

We hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Naar overzicht rechtsgebieden

WE ZIJN ONDERNEMEND, INITIATIEFRIJK EN ALTIJD OP
ZOEK NAAR WEGEN OM ONZE KENNIS UIT TE BREIDEN


Contact Contactformulier

NUTTIGE EN RELEVANTE INFORMATIE

  • de Rechtspraak
  • Raad van State
  • Het Juridisch Loket
  • Nederlandse orde van advocaten
  • de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten
  • VNJA
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)