fbpx

Dynamisch & complex

Het bestuursrecht kent een ingewikkeld stelsel van rechtsbescherming.


Bestuurs(straf)recht regelt de verhouding tussen ondernemers / burgers en overheid.

BIJ BESTUURSRECHT GAAT HET OM ZAKEN WAARBIJ DE OVERHEID BETROKKEN IS

Het bestuursrecht, dat de verhouding tussen ondernemers/burgers en overheid regelt, is dynamisch en complex. Het bestuursrecht omvat niet alleen het ruimtelijk bestuursrecht (omgevingsrecht) maar bijvoorbeeld ook wet- en regelgeving over bijvoorbeeld de openbare orde, subsidies en geschillen die ontstaan tussen u en de overheid over een genomen besluit of de weigering tot het nemen van een besluit, bijvoorbeeld een besluit waarbij een bestuursorgaan een uitkering toekent, een exploitatievergunning intrekt of handhavend optreedt en een pand of woning sluit op grond van de Gemeentewet, de Opiumwet of de Woningwet.


Het bestuursrecht kent een ingewikkeld stelsel van rechtsbescherming. Voorwaarde is dat er sprake is van een voor bezwaar of beroep vatbaar besluit, of het weigeren een dergelijk besluit te nemen, en dat degene die daartegen op wenst te komen belanghebbende is. Pas nadat een bestuursorgaan een besluit genomen heeft, kunt u daar bij het bestuursorgaan meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u pas in beroep bij de bestuursrechter gaan.


BESTUURSORGANEN CENTRALE OVERHEID & ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN (ZBO'S)

Er zijn bestuursorganen bij de centrale overheid (ministeries, provincies, gemeenten, product- en bedrijfschappen en waterschappen). En ook zelfstandige bestuursorganen zoals de:


• Autoriteit Consument & Markt (ACM)
• Autoriteit Financiële Markten (AFM)
• Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
• Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
• College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG)
• Commissariaat voor de Media (CvdM)
• Kansspelautoriteit (Ksa)
• Nederlandse Bank (DNB)
• Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
• Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

WE KUNNEN U BIJSTAAN IN UITEENLOPENDE VRAAGSTUKKEN OP DIT RECHTSGEBIED

Advocatenkantoor Hoogendoorn behandelt ook zaken op het gebied van het bestuurs(straf)recht. U kunt bij ons dan ook terecht met al uw vragen onder meer over:


• bestemmingsplannen
• vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, monumentenvergunning
• omgevingsrecht
• omzettingsvergunning
• splitsingsvergunning
• samenvoegingsvergunningen
• nadeelcompensatie en planschade
• openbaarheid van bestuur
• (horeca)vergunningen & ontheffingen
• handhaving & toezicht
een last onder bestuursdwang >
een last onder dwangsom >
bestuurlijke boetes >
• subsidies
• uitkeringen & toeslagen
• verklaring omtrent gedrag (VOG)
• verklaring van geen bezwaar (VGB)


We behandelen daarentegen geen zaken op het gebied van belastingen.

OVERZICHT SPECIALISATIES

We hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Naar overige specialisaties
list-icon-01

Strafrecht

Wordt u er van verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd en wilt u op deskundige manier worden bijgestaan?

Naar strafrecht

list-icon-01

Vreemdelingenrecht

Hebt u een vraag of een probleem met betrekking tot het regulier vreemdelingenrecht? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.


Naar vreemdelingenrecht

WE ZIJN ONDERNEMEND, INITIATIEFRIJK EN ALTIJD OP
ZOEK NAAR WEGEN OM ONZE KENNIS UIT TE BREIDEN
WITL U WETEN WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN?


Neem contact met ons op Contactformulier

NUTTIGE EN RELEVANTE INFORMATIE

  • de Rechtspraak
  • Raad van State
  • Het Juridisch Loket
  • Nederlandse orde van advocaten
  • de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten
  • VNJA
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41