fbpx

Advies en hulp bij ambtenarenrecht

Bent u ambtenaar en hebt u een arbeidsconflict? Wij helpen u!


Het ambtenarenrecht lijkt op sommige punten op het arbeidsrecht, maar is een rechtsgebied op zich.

GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE RECHTSPOSITIE VAN EEN AMBTENAAR

Het ambtenarenrecht lijkt op sommige punten op het arbeidsrecht, maar is eigenlijk een rechtsgebied op zich. Een ambtenaar heeft geen arbeidsovereenkomst maar is op basis van een aanstelling werkzaam in openbare dienst, met deze aanstelling wordt iemand tot ambtenaar benoemd.


Tot de openbare dienst behoren alle diensten en bedrijven die door de Staat worden beheerd. Dat zijn ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen maar ook zelfstandige bestuursorganen die tot de centrale overheid behoren. Het militair personeel van de Krijgsmacht (de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine) personeel van de Nationale Politie en personeel van de rechterlijke macht zijn dan ook ambtenaren.


BINNEN DE OVERHEID HEBBEN VERSCHILLENDE SECTOREN EIGEN RECHTSPOSITIEREGELINGEN

Ambtenaren hebben steeds een eigen status en daarom eigen regelingen, vastgelegd in wat men noemt het ambtenarenrecht. Het ambtenarenrecht bestaat uit diverse onderdelen, zoals regels over de aanstelling, reorganisatie, herplaatsing, salaris, erkennen van een beroepsziekte, dienstongeval, onregelmatigheidstoeslag, ziekte, verlof, arbeids(on)geschiktheid en (straf)ontslag.


HOE MAAKT U ALS AMBTENAAR BEZWAAR TEGEN EEN FUNCTIEWAARDERING, BEOORDELING OF BESLUIT?

Een werkgever van een ambtenaar kan zonder instemming van de ambtenaar beslissingen nemen over zijn/haar (rechts)positie. Elke beslissing die werkgever neemt ten aanzien van de ambtenaar die zijn positie beïnvloedt is een besluit. Denk bijvoorbeeld ook aan functiewaardering of het vaststellen van een (onvoldoende) beoordeling. De ambtenaar die het met zo’n beslissing niet eens is, kan daar binnen zes (6) weken tegen in bezwaar gaan bij zijn werkgever. De werkgever heeft dan de mogelijkheid het besluit nog een keer te overwegen en eventuele fouten in het besluit te herstellen. Als na bezwaar de ambtenaar het nog steeds niet eens is met deze beslissing op bezwaar dan kan binnen zes (6) weken beroep worden ingesteld bij de rechter. Omdat het ambtenarenrecht geen onderdeel is van het reguliere arbeidsrecht maar valt onder het bestuursrecht wordt de rechtsbescherming verleend door de bestuursrechter. Beroep moet daarom worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

WANNEER WORDT EEN BESLUIT ONHERROEPELIJK?

Komt een ambtenaar niet of niet op tijd op tegen een beslissing (op bezwaar) dat wordt dit besluit onherroepelijk. Het besluit moet dan wat betreft zowel de wijze van totstandkoming als de inhoud voor juist worden gehouden.

OVERZICHT SPECIALISATIES

We hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Naar overige specialisaties
list-icon-01

Vreemdelingenrecht

Hebt u een vraag of een probleem met betrekking tot het regulier vreemdelingenrecht?

Naar vreemdelingenrecht


list-icon-01

Huurrecht

In de praktijk kunnen huurder en verhuurder geschillen over de beëindiging van een huur, gebreken van het gehuurde, huurprijsherziening of wanbetaling.

Naar huurrecht

MET OOG VOOR DETAIL EN PASSIE VOOR HET VAK!
WITL U WETEN WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN?


Neem contact met ons op Contactformulier

NUTTIGE EN RELEVANTE INFORMATIE

  • de Rechtspraak
  • Raad van State
  • Het Juridisch Loket
  • Nederlandse orde van advocaten
  • de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten
  • VNJA
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41