fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR HOOGENDOORN

Advocatenkantoor Hoogendoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73708410, zit in Amsterdam aan de Weteringschans 120 en hanteert bij iedere opdracht onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U kunt deze telefonisch bij de Kamer van Koophandel opvragen en inzien.


Ook kunt u de algemene voorwaarden in PDF-bestand downloaden, klik hiervoor op de afbeelding.


PDF Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Hoogendoorn

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1. Advocatenkantoor Hoogendoorn is een eenmanszaak ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73708410. Wij voldoen aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
1.2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen als Advocatenkantoor Hoogendoorn ze op papier aan u bevestigt.
1.3. Uw eventuele eigen voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.

2. Wanneer gelden deze voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke overeenkomst met Advocatenkantoor Hoogendoorn. Ze gelden ook voor alle andere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden gelden dus ook voor vervolg- of aanvullende opdrachten van u. Ook voor alle personen die Advocatenkantoor Hoogendoorn inschakelt om uw opdracht(en) uit te voeren, gelden deze algemene voorwaarden.

3. Overeenkomst van opdracht
3.1. De regels van het Burgerlijk Wetboek gelden voor Advocatenkantoor Hoogendoorn niet wat betreft artikel 7:404 (als u wilt dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt gedaan) en 7:407 lid 2 (als u de opdracht aan twee of meer personen geeft).
3.2. Uw opdracht geldt pas officieel zodra Advocatenkantoor Hoogendoorn die op papier bevestigt.
3.3. Advocatenkantoor Hoogendoorn werkt alleen voor u als opdrachtgever aan uw opdracht. Anderen hebben geen rechten op basis van de inhoud van het werk van Advocatenkantoor Hoogendoorn en de resultaten daarvan. Bij iedere opdracht die we aannemen, bestaat de mogelijkheid dat een advocaat ons vervangt of het even van ons overneemt, als dat niet anders kan. Dit kan een advocaat binnen of buiten ons kantoor zijn. Voor zover mogelijk bespreken we dit met u.
3.4. De periodes die u en Advocatenkantoor Hoogendoorn afspreken voor uw opdracht(en), gelden als richtmoment, nooit als keiharde deadlines (fatale termijnen).
3.5. Uw opdracht aan Advocatenkantoor Hoogendoorn garandeert u dat we ons best doen (inspanningsverbintenis), niet dat we u gegarandeerd resultaat bieden.

4. Betaling en prijs
4.1. De kosten om uw opdracht door Advocatenkantoor Hoogendoorn te laten uitvoeren, bestaan uit het loon en de extra kosten (verschotten, zie 4.8), plus 6% kantoorkosten en 21% btw.
4.2. U betaalt ons loon op basis van ons uurtarief en de tijd die we aan uw opdracht besteden. De bestede tijd houden we bij in eenheden van 6 minuten. Als we hier andere afspraken over maken, zetten we dat op papier.
4.3. Advocatenkantoor Hoogendoorn mag het uurtarief veranderen, ook tijdens het uitvoeren van de opdracht. Als we dit anders afspreken, zetten we dat op papier.
4.4. Voor het werk van Advocatenkantoor Hoogendoorn ontvangt u per maand een rekening. U moet deze rekening binnen 14 dagen betalen, zonder dat u mag vragen om korting, uitstel en/of verrekening.
4.5. Betaalt u ons niet, of niet op tijd, dan bent u in verzuim. Hierover hoeft Advocatenkantoor Hoogendoorn u niet apart een bericht te sturen (ingebrekestelling). Vanaf het moment dat de hele rekening betaald had moeten zijn (vervaldag), moet u de wettelijke rente betalen over het bedrag dat nog openstaat. Dit moet u doen tot aan de dag dat u het eindbedrag betaalt. Ook moet u alle kosten betalen die Advocatenkantoor Hoogendoorn maakt om onze rekening door u betaald te krijgen (gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
4.6. Als we iets moeten doen om onze rekening betaald te krijgen ((buiten)gerechtelijke invorderingen), dan moet u ook incassokosten betalen. Die kosten komen er dus bij, naast het hoofdbedrag van de rekening (hoofdsom) en de genoemde rente. Deze buitengerechtelijke incassokosten zijn minstens 10% van de hoofdsom met een minimum van € 250.
4.7. Als u niet (alles) betaalt, kan Advocatenkantoor Hoogendoorn weigeren te beginnen met werken voor u of het werk uitstellen of stoppen.
4.8. De extra kosten (verschotten) bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die Advocatenkantoor Hoogendoorn voor uw opdracht heeft moeten maken. Zoals parkeerkosten, griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en vertalingen. Hier krijgt u een extra rekening voor.
4.9. Voor reiskosten die Advocatenkantoor Hoogendoorn maakt om het werk voor u te doen, betaalt u € 0,45 per kilometer.
4.10. Moet Advocatenkantoor Hoogendoorn uw dossier overdragen aan iemand anders? Dan moet u altijd de kosten voor deze overdracht betalen. Denk onder meer aan kantoorkosten en verzendkosten.

5. Proceskostenvergoeding
5.1. Besloot de Raad voor Rechtsbijstand dat u rechtshulp met subsidie krijgt (gesubsidieerde rechtsbijstand)? En hebt u daarnaast eventueel recht op een proceskostenvergoeding – lees: vergoeding van de salariskosten van de advocaat? Dan draagt u deze proceskostenvergoeding over aan Advocatenkantoor Hoogendoorn. Deze proceskostenvergoeding mag ook alleen Advocatenkantoor Hoogendoorn (voor u) ontvangen. Voor zover nog nodig machtigt u Advocatenkantoor Hoogendoorn daar ook toe.

6. Vooruitbetaling (depotstorting)
6.1. Advocatenkantoor Hoogendoorn kan van u een (extra) vooruitbetaling vragen voordat we beginnen of doorgaan met de opdracht. Dit heet een depotstorting. Zo’n (extra) depotstorting verrekenen we tussendoor of bij het einde van de opdracht met de rekening(en) die u van ons krijgt.
6.2. We beginnen pas met ons werk – of gaan ermee door – nadat we deze (extra) depotstorting ontvangen.

7. Inschakelen hulppersonen
Als Advocatenkantoor Hoogendoorn hulppersonen en anderen inschakelt, gebeurt dat waar mogelijk in overleg met u. Advocatenkantoor Hoogendoorn doet dit zo zorgvuldig mogelijk.

8. Intellectueel eigendom
8.1. Alle rechten van intellectueel eigendom die ontstaan uit deze opdracht, horen bij Advocatenkantoor Hoogendoorn. Behalve als u en Advocatenkantoor Hoogendoorn hierover op papier andere afspraken maakten.
8.2. Zonder toestemming van Advocatenkantoor Hoogendoorn op papier mag u alles wat Advocatenkantoor Hoogendoorn bedenkt en doet (voortbrengselen van de geest) niet kopiëren (verveelvoudigen), naar buiten brengen (openbaren), exploiteren of verspreiden, in welke vorm dan ook. Dat geldt ook voor anderen die u hiervoor eventueel inschakelt.
8.3. Doet u een van de dingen uit artikel 8.2, dan moet u Advocatenkantoor Hoogendoorn € 500 betalen, tot een maximum van € 25.000, voor iedere dag dat u daarmee doorgaat.

9. Zijn wij aansprakelijk?
9.1. Advocatenkantoor Hoogendoorn heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
9.2. Advocatenkantoor Hoogendoorn is aansprakelijk tot het bedrag dat deze verzekering uitbetaalt, plus het bedrag van het eigen risico dat de verzekeraar volgens de polisvoorwaarden niet betaalt.
9.3. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet betaalt, om welke reden dan ook, is Advocatenkantoor Hoogendoorn alleen aansprakelijk tot het (totaal)bedrag dat u voor de opdracht aan rekeningen van ons kreeg, exclusief 21 % btw.
9.4. Advocatenkantoor Hoogendoorn is niet aansprakelijk als anderen iets niet doen wat ze wel zouden moeten doen. Mochten wij toch aansprakelijk zijn, dan geldt artikel 9.2 (aansprakelijkheidsbeperking).
9.5. Advocatenkantoor Hoogendoorn is ook nooit aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat we niet beginnen met ons werk (artikel 6.2) als u niet (alles) betaalt. Dat geldt ook als we om die reden niet doorgaan met ons werk (stoppen of opschorten) (zie ook artikel 4.5 en 6.2).
9.6. Iedere aanspraak tegenover Advocatenkantoor Hoogendoorn vervalt 1 jaar na de dag waarop de persoon die aanspraak maakt wist - of in alle redelijkheid kon weten - van de schade en onze aansprakelijkheid.

10. Stoppen
10.1. U en Advocatenkantoor Hoogendoorn kunnen de opdracht altijd stoppen door die op papier op te zeggen. U moet Advocatenkantoor Hoogendoorn dan nog wel betalen voor het werk dat we al deden.

11. Derdenrekening
11.1. Soms beheren we geld. Hiervoor werkt Advocatenkantoor Hoogendoorn met een aparte bankrekening onder beheer van de Stichting Beheer Derdengelden Madern cs.
11.2. Speelt er bij uw opdracht geld dat (mogelijk) voor u bedoeld is? Of is er geld dat iemand anders of anderen (mogelijk) krijgen? Dan verplicht Advocatenkantoor Hoogendoorn zich om de bankbetalingen van dit geld alleen te laten lopen via de derdenrekening die genoemd staat in artikel 11.1.
11.3. Met uw toestemming mogen Advocatenkantoor Hoogendoorn en Stichting Beheer Derdengelden Madern cs het geld dat u krijgt of betaalt op de derdenrekening verrekenen met wat u aan Advocatenkantoor Hoogendoorn moet betalen.

12. Welk recht geldt
12.1. Alleen het Nederlands recht geldt voor de overeenkomst tussen u en Advocatenkantoor Hoogendoorn.
12.2. Zijn u en Advocatenkantoor Hoogendoorn het niet met elkaar eens (geschil)? Dan vragen we de bevoegde rechter en beslist de rechtbank Amsterdam. Zegt de wet dat een andere rechtbank dit moet doen? Dan mag Advocatenkantoor Hoogendoorn alsnog een rechtszaak beginnen voor die rechtbank.

13. Bescherming persoonsgegevens
13.1. Advocatenkantoor Hoogendoorn verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

14. Andere voorwaarden
14.1. Rondden wij een rechtszaak vijf of meer jaar geleden af? Dan mag Advocatenkantoor Hoogendoorn uw dossiers en alle stukken die daarin zitten, inclusief stukken van u en/of anderen, weggooien en vernietigen. Advocatenkantoor Hoogendoorn mag dit doen zonder dit aan u door te geven.
14.2. Gelden een of meer voorwaarden totaal, of voor een deel, niet? Of zijn ze niet af te dwingen? Dan worden die vervangen door voorwaarden die wel gelden of af te dwingen zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de voorwaarden die niet gelden of niet af te dwingen zijn. Dit telt ook bij gebeurtenissen uit het verleden.

15. Vertalingen
15.1. Bestaan er verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan? Dan geldt de Nederlandse tekst.

SPECIALISTENVERENIGINGEN

We zijn lid van de volgende specialistenverenigingen: NOvA, VA&R, VPR en DRLA.

Meer informatie
list-icon-01

Algemene informatie over ons kantoor

Advocatenkantoor Hoogendoorn is een laagdrempelig en eigentijds kantoor. Wij onderscheiden ons door een directe en persoonlijke aanpak.

Privacyverklaring
Cookiebeleid

list-icon-01

Rechtsgebieden

We hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Naar overzicht rechtsgebieden

WE ZIJN ONDERNEMEND, INITIATIEFRIJK EN ALTIJD OP
ZOEK NAAR WEGEN OM ONZE KENNIS UIT TE BREIDEN


Contact Contactformulier

NUTTIGE EN RELEVANTE INFORMATIE

  • de Rechtspraak
  • Raad van State
  • Het Juridisch Loket
  • Nederlandse orde van advocaten
  • de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten
  • VNJA
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
Advocatenkantoor Hoogendoorn Amsterdam Fax
Fax
+31 (0)20 6 26 59 41